Søk Rødliste Med rammer

VUPhoca vitulina

steinkobbe geadgenjuorju

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Phoca vitulina
VU
Pattedyr (Norge)
A4b; C1

Artsinformasjon

15

Livskraftig (LC)

> 50 %

1 - 5 %

10 - 50 %

Bonn II

A-kriterie

30 - 50 %

Egnet bestandsindeks for arten (b)

C, D og E-kriterier

< 10000 individ og 10 % reduksjon på 10 år/3 generasjoner

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Etter den delvise fredningen i 1973 har bestanden sansynligvis hatt et maksimum i 1990-åra (Bjørge et al. 2007), men gått tilbake etter det. Fastsatte kvoter har siden 2003 ligget høyere enn anbefalt av Havforskningsinstituttet. Dersom de høye kvotene blir oppfylt har de potensiale til å redusere bestanden. Tellinger 1994-1998 og 2003-2005 indikerer en nedgang i minimumsestimat fra 7700 til 5800 individer (Nilssen 2006). Vitenskapelig anbefalt kvote for 2005 var 550 og politisk fastsatt kvote 989 (Svåsand et al. 2006). I tillegg til den lovlige jakten omkommer et ukjent antall dyr som følge av bifangst i fiskeredskap og sannsynligvis under uregulert jakt. Bestanden i Nordsjøområdet ble kraftig desimert i 1988 og på nytt i 2002 som følge av virusepidemier, men har tatt seg opp igjen. Dersom forvaltningen ikke endres, vil bestanden fortsett å minke og vurderingen vil kunne gå fra VU til EN.

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer

Naturtyper

 • Marint  > Vannmassetyper
  • Kystvann
  • Grunt fjordvann
 • Marint  > Marine økoregioner
  • Barentshavet
  • Norskehavet
  • Nordsjøen
  • Skagerrak

Påvirkningsfaktorer

 • Høsting
  • Regulert jakt, fangst eller fiske
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang
  • Uregulert jakt, fangst eller fiske
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Fremmede arter
  • Patogener/parasitter
   • Tidspunkt
    • Opphørt (kan inntreffe igjen)
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning fra stedegne arter
  • Patogener/parasitter
   • Tidspunkt
    • Opphørt (kan inntreffe igjen)
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Menneskelig forstyrrelse
  • Støy og ferdsel (forstyrrelser i hekketid mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i marine miljø
  • Marin akvakultur
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Taretråling/tangskjering
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Tilfeldig mortalitet  > Bifangst  > Fiskerelatert
  • Garnfangst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Bjørge, A., Øien, N. & Fragerheim, K.A. 2007. Abundance of harbour seals (Phoca vitulina) in Norway based on aerial surveys and photographic documentation of hauled-out seals during the moulting season 1996-1999 Aquatic Mammals 33: 269-275