Søk Rødliste Med rammer

DDPhaeosaccion collinsii

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Phaeosaccion collinsii
DD
Alger

Artsinformasjon

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er potensielt sjelden, og med spredte forekomster