Søk Rødliste Med rammer

DDPennatula grandis

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Pennatula grandis
DD
Svamper, koralldyr
NE

Artsinformasjon

Helt ukjent

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er registrert fra Egersund til nord-Troms. I litteraturen er det sparsomt med eksakte stedsangivelser for funnsted. Kategori DD velges på grunn av lite sikker informasjon om arten, selv om det foreligger flere funn fra norske farvann.

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer

Naturtyper

  • Marine systemer  > Løs bunn
    • afotisk bunn

Referanser

  • Buhl Mortensen, Pål
  • Carlgren, O. 1945. Polyppdyr (Coelenterata) III. Koraldyr. Danmarks fauna. 51: 168 pp.