Søk Rødliste Med rammer

ENPectinaria granulata

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Pectinaria granulata
EN
Leddormer
B2a(ii)b(v)
NT

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 500 km²

≤ 5

Oppsummering

Reell populasjonsendring

Fylkesforekomster

Antatt
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

En nordlig art som i Norge er kjent fra lokale områder med særlig kaldt vann i fjorder i Finnmark (Porsangerfjorden). Dette omfatter trolig isolerte bestander (relikter). Arten er også rapportert fra Nordsjøen, men disse funnene bør etterkontrolleres. Arten trues ved videre spredning av kongekrabben som nedbeiter de fleste større arter på bløtbunn. I tillegg vil den være utsatt ved generell temperaturhevning og ved mulig eutrofipåvirkning.

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer

Naturtyper

 • Marint  > Fjord
  • middels ferskvannspåvirket
 • Marine systemer  > Løs bunn  > afotisk bunn
  • kontinuerlig oksygentilgang
 • Marint  > uorganisk substrat  > bløtbunn
  • silt- og leirbunn

Påvirkningsfaktorer

 • Fremmede arter
  • Predatorer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Forurensing  > I vann
  • Næringssalter og organiske næringstoffer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Klimatiske endringer  > Regionale
  • Temperaturendring
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang

Referanser

 • Holthe, T. 1986. Polychaeta Terebellomorpha. MIOS. 7: 1-194