Søk Rødliste Med rammer

VUParameletus minor

østlig flomdøgnflue

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Parameletus minor
VU
Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
B2a((i))b(iii)
VU

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 500 km²

Ja, trolig

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Antatt
Antatt
Antatt
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Noen få funn av P. minor  i elver og kroksjøer nordafjells. Den delen av bestanden som er tilknyttet lavereliggende kroksjøer antas å være i tilbakegang pga. gjengroing/gjenfyllling. Ulike larvestadier av arten er kjent for å utnytte forskjellige habitater av elva og til dels også temporære tilførselsbekker til hovedelva (Söderström 1989). Dette gjør at den er spesielt sårbar fordi forrstyrrelser/inngrep i bare en av habitattypene kan medføre negative konsekvenser for store deler av en populasjon.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner
  • Boreale og alpine områder
 • Ferskvann
  • Elveløp
  • Innsjø
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn
  • Eufotisk

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Söderström, O. 1989. Changes in distribution and behaviour of two congeneric mayflies in a boreal river and its seasonal tributaries. Hydrobiologia 174: 29-42