Søk Rødliste Med rammer

NTParagorgia arborea

sjøtre

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Paragorgia arborea
NT
Svamper, koralldyr
A2a
DD

Artsinformasjon

5 - 25 %

< 1 %

Helt ukjent

A-kriterie

15 - 30 %

Direkte observasjoner (a)

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Fylkesforekomster

Kjent
Antatt
Antatt
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten har en vid utbredelse globalt og er rapportert fra store deler av Norskekysten. Arten bygger opprette busk- og treliknende kolonier som kan bli meget store (2-4 m høye), men vokser svært langsomt. Store eksemplarer antas å være svært gamle, opptil flere hundre år. Arten er sterkt utsatt for direkte skader. Avbrudte fragmenter og eksemplarer som velter dør over tid. Skader opptrer i tilknytning til fiske med bunntrål og bunnline. Ved undersøkelser med video er det påvist mye skader i form av avbrekk og eksemplarer som er veltet eller brukket. Omfanget av skader er vurdert skjønnmessig, men betraktes som såvidt betydelig at bestanden med stor sannsynlighet er i tilbakegang. 

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer

Naturtyper

 • Marine systemer
  • Korallskogbunn
 • Marint  > uorganisk substrat  > hardbunn
  • flatt-sterkt hellende fast fjell

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i marine miljø
  • Bunntråling
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Tilfeldig mortalitet  > Bifangst  > Fiskerelatert
  • Garnfangst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Buhl Mortensen, Pål
 • Carlgren, O. 1945. Polyppdyr (Coelenterata) III. Koraldyr. Danmarks fauna. 51: 168 pp.
 • Watling, L Auster PJ. 2005. Distribution of deep-water Alcyonacea off the Northeast Coast of the United States. Cold-water Corals and Ecosystems. Springer-Verlag. 279-296