Søk Rødliste Med rammer

CROxyethira falcata

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Oxyethira falcata
CR
Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
B2a(i)b(v)
CR

Artsinformasjon

1

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 10 km²

Ja

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er bare kjent fra en lokalitet i Hordaland. Lokaliteten ligger på Fløyen, Bergens mest benyttede rekreasjons / turist område. Lokaliteten har vært besøkt ved en rekke anledninger etter at arten ble påvist for første gang i 1986, uten at den er gjenfunnet. Dette tyder på en viss bestandsnedgang.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • sørboreal sone
 • Ferskvann
  • Innsjø
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn  > Eufotisk
  • Bløtbunn
 • Ferskvann  > organisk substrat
  • dødt organisk materiale

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent