Søk Rødliste Med rammer

DDOsmundea pinnatifida

pepperalge peparalge

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Osmundea pinnatifida
DD
Alger
DD

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Få sikre funn, arten har tidligere vært forvekslet med O. oederi og O. hybrida. Ny revisjon av slekten gjør det lettere å kartlegge artens forekomster i Norge, men sikker identifisering krever detaljert mikroskopisk analyse. Bør kartlegges nærmere, derfor inntil videre som DD. Vanlig og vidt utbredt på De britiske øyer og sørover i Europa.

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer

Naturtyper

 • Marint  > Vannmassetyper
  • Kystvann
 • Marint  > Fjæresone-sjø
  • littoralbasseng
 • Fjæresonesystemer  > Fast bunn
  • Strandberg

Referanser

 • Dahlberg, J. 1999. Rødalgeslekten Osmundea Stackhoulse (Ceramiales, Rhodophyta) i Norge. Hovedfagsoppgave UiO. 64 s.