Søk Rødliste Med rammer

VUOrthotrichia tragetti

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten ble påvist i Norge for første gang i 2004 og er bare kjent fra Bogstadvannet i Oslo (Olsen 2008). Dette gjør at den vil være utsatt for tilfeldige trusler, f.eks. akutt forurensing, og basert på føre var tilnærming settes kategori til VU etter D2 kriteriet.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • Ferskvann  > Innsjø  > klart vann
  • mineralnæringsrik

Påvirkningsfaktorer

 • Forurensing
  • I vann
   • Tidspunkt
    • Kun i fremtiden
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Olsen, K.M. 2008. Noteworthy records of freshwater insects in Norway. Norwegian Journal of Entomology 55: 53-71