Søk Rødliste Med rammer

VUOrthotelia sparganella

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Orthotelia sparganella
VU
Sommerfugler
B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii)
VU

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 20000 km²

< 2000 km²

Ja

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten lever på piggknopp og andre vannplanter. Biotopen er ferskvannssump der næringsplantene vokser. Arten er kjent fra 17 lokaliteter, de aller fleste på Sørlandet, men også noen få ved Oslofjorden. Habitatet er svært utsatt for drenering og gjenfylling, og vi regner med at det finner sted en reduksjon og fragmentering av artens forekomstområder. Vi setter mørketallet til 20. Arten kommer på rødlista i kategorien VU (sårbar).

Hovedhabitat

 • Våtmarkssystemer

Naturtyper

 • Våtmarkssystemer
  • Natur-våtmark
 • Ferskvann  > organisk substrat
  • levende ferskvannsplanter
 • Terrestrisk  > levende planter
  • enfrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Deponering (dumping, utfyllinger og avfallsdeponier)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Agassiz, D.J.L. 1996. Yponomeutidae. The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland. 3
 • Lepidopteradatabasen
 • Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Eget forlag. 124