Søk Rødliste Med rammer

CROrthetrum cancellatum

storblålibelle

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Orthetrum cancellatum
CR
Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
B1b(iii)c(iii)
CR

Artsinformasjon

3

Livskraftig (LC)

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 100 km²

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Antatt
Antatt
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Orthetrum cancellatum er i moderne tid bare funnet ved tre lokaliteter i Norge (Aust-Agder og Østfold). Bestanden, som synes å svinge fra år til år, trues muligens av forurensning og eutrofiering..

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • Ferskvann  > Innsjø  > humøst vann
  • mineralnæringsrik
 • Ferskvann
  • Ferskvannsdelta
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn  > Eufotisk
  • Bløtbunn
 • Ferskvann  > uorganisk substrat  > bløtbunn
  • sandbunn
  • silt- og leirbunn
 • Ferskvann  > organisk substrat
  • dødt organisk materiale

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Oppdemming/vannstandsregulering/overføring av vassdrag
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Dolmen, D. 1998. Orthetrum cancellatum (L.) (Odonata) rediscovered in Norway . Fauna norv. B. 45: 114-115