Søk Rødliste Med rammer

DDOrchomene pectinatus

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Orchomene pectinatus
DD
Krepsdyr
NE

Artsinformasjon

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Artene i slekten Orchomene har ofte blitt feilbestemt og deres utbredelse er utilstrekkelig kjent. Fra Norge foreligger et eldre funn fra Bergensområdet, som bør etterkontrolleres, og et par eldre innsamlede individer fra Varangerfjorden. Det er ikke kjent nyere funn av arten i Norge. Det er derfor ikke grunnlag for å vurdere den nærmere.

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer

Referanser

  • Vader, Wim