Søk Rødliste Med rammer

DDOphelina minima

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Ophelina minima
DD
Leddormer

Artsinformasjon

5 - 25 %

5 - 25 %

Helt ukjent

Oppsummering

Arten nyoppdaget eller nybeskrevet for landet

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Det er nylig gjort noen få funn på kysten i Telemark. Arten er opprinnelig beskrevet fra Skagerrak og er dårlig kjent. Det er stor usikkerhet om forekomst og utbredelse.

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer

Naturtyper

  • Marint  > Vannmassetyper
    • Atlantisk vann
    • Kystvann
  • Marint  > Marine økoregioner
    • Skagerrak