Søk Rødliste Med rammer

DDOphelia rathkei

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Ophelia rathkei
DD
Leddormer
DD

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Fylkesforekomster

Kjent
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten lever i sandbunn på grunt vann, som med unntak for Rogaland er et habitat med begrenset forekomst i Sør-Norge. Habitatet er truet ved utbygging, mudring etc. Det er lite kunnskap om artens forekomst, derfor settes kategorien DD.

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer

Naturtyper

 • Marint  > Vannmassetyper
  • Atlantisk vann
 • Marint  > Marine økoregioner
  • Nordsjøen
 • Marine systemer  > Løs bunn
  • eufotisk bunn
 • Marine systemer  > Løs bunn  > afotisk bunn
  • kontinuerlig oksygentilgang
 • Marint  > uorganisk substrat  > bløtbunn
  • sandbunn
  • silt- og leirbunn

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i marine miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen (inkl. moloer og havneanlegg)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Kirkegaard, JB. 1996. Havbørsteorme II. Danmarks Fauna. 86: 1-451