Søk Rødliste Med rammer

VUOnychogomphus forcipatus

tangelvelibelle

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Onychogomphus forcipatus
VU
Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
B2a((i))b(iii)
EN

Artsinformasjon

4

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 500 km²

Ja, trolig

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Antatt
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Onychogomphus forcipatus har et lite utbredelsesområde på Østlandet. Forekomsten er trolig  for det meste fragmentert, med få individer på de fleste lokalitetene. Habitatet er rene bekker og mindre elver i lavlandet, en biotop som lett ødelegges av forurensning og vannuttak for jordbruksvanning.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone
 • Ferskvann  > Elveløp  > klart vann
  • mineralnæringsrik elv i stryk
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn  > Eufotisk  > Bløtbunn
  • uorganisk bunn
 • Ferskvann  > uorganisk substrat  > hardbunn
  • stein og grov grus
 • Ferskvann  > uorganisk substrat  > bløtbunn
  • grusbunn
  • sandbunn

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Oppdemming/vannstandsregulering/overføring av vassdrag
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Vannløpsendring (flomhindring, kanalisering, utretting, moloer, terskler mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Olsvik, H. & Dolmen, D. 1992. Distribution, habitat, and conservation status of threatened Odonata in Norway. Fauna norv. B. 39: 1-21