Søk Rødliste Med rammer

NTOecetis notata

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Oecetis notata
NT
Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
B1b(v)+2b(v)
CR

Artsinformasjon

1

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 100 km²

< 500 km²

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er bare kjent fra tre lokaliteter i Halden, Østfold (Solem 1970). Lokalitetene ligger i et relativt tett befolket område av landet. I 1988, 1989 og 1990 ble lokalitetene besøkt ved en rekke anledninger uten at arten ble gjenfunnet; arten ble heller ikke tatt på andre lokaliteter i Østfold. Dette kan tyde på en viss bestandsnedgang.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • Ferskvann
  • Elveløp

Påvirkningsfaktorer

 • Ukjent
  • Ukjent
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Solem, J.O. 1970. Trichoptera new to Norway. Norsk entomologisk Tidsskrift. 17: 93-95