Søk Rødliste Med rammer

VUNyctalus noctula

storflaggermus

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Nyctalus noctula
VU
Pattedyr (Norge)
D1
DD

Artsinformasjon

Livskraftig (LC)

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Bern II

Bonn II

C, D og E-kriterier

250 - 1000 reproduserende individ

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Antatt
Antatt
Kjent
Antatt
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Det første bekreftede funnet av storflaggermus i Norge er fra Finnøy i Rogaland i 1987. Fra 1992 av har arten blitt påvist i alle østlandsfylker og på deler av Vestlandet (Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og muligens Hordaland; Isaksen m.fl. 1998, Michaelsen m.fl. 2004, 2007, Isaksen m.fl. 2009, NZFs Prosjekt Pattedyratlas upubl.). Ingen ynglekolonier eller øvrige dagtilholdssteder er foreløpig kjent fra Norge, men det må anses som sannsynlig at arten reproduserer hos oss, det vide geografiske forekomstområdet og den hyppige opptredenen tatt i betraktning. Ut fra dette anslås bestandsstørrelsen skjønnsmessig til 250-1000 reproduserende individer. Storflaggermus er en trekkende art (Hutterer m.fl. 2005) som sannsynligvis tilbringer vinteren utenfor landets grenser.

Direktoratet for naturforvaltning arbeider for tiden med en handlingsplan for flaggermus.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone
 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark

Påvirkningsfaktorer

 • Menneskelig forstyrrelse
  • Støy og ferdsel (forstyrrelser i hekketid mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Avvirking av spesielle typer trær (gamle, hule, brannskade)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Annen påvirkning på habitat
  • Tynning, vedhogst, avvirkning av spesielle type trær (gamle, hule, brannskade)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Hutterer, R., Ivanova, T., Meyer-Cords, C. & Rodrigues, L. 2005. Bat migrations in Europe. A review of banding data and literature. Naturschutz und Biologische Vielfalt, Heft 28. 162 s.
 • Isaksen, K. (red.), Klann, M., van der Kooij, J., Michaelsen, T.C., Olsen, K.M., Starholm, T., Sunding, C.F., Sunding, M.F. & Syvertsen, P.O. 2009. Flaggermus i Norge. Kunnskapsstatus og forslag til nasjonal handlingsplan. Norsk Zoologisk Forening. Rapport 13.: 124 s. (PDF-dokument)
 • Isaksen, K., Syvertsen, P.O., Kooij, J. van der & Rinden, H. (red.). 1998. Truete pattedyr i Norge: faktaark og forslag til rødliste. Norsk Zoologisk Forening. Rapport 5. 182 s.
 • Michaelsen, T.C. 2007. Storflaggermus Nyctalus noctula påvist i Sogn og Fjordane. Fauna 60 (3-4): 292-293.
 • Michaelsen, T.C., Grimstad, K.J. & Anonby, J.E. 2004. Noen interessante funn av dagoppholdssteder for flaggermus. Fauna. 57 (2): 54-61.