Søk Rødliste Med rammer

DDNotolopha sibirica

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Notolopha sibirica
DD
Tovinger

Artsinformasjon

25 - 50 %

5 - 25 %

Helt ukjent

Oppsummering

Arten nyoppdaget eller nybeskrevet for landet

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Notolopha sibirica er trolig en strengt boreal soppmygg. Det er lite man vet om artens biologi/økologi. Trolig er arten assosiert med forskjellige hattsopper. Arten samles ofte sammen med våre to andre Notolopha arter; N. cristata og N. brachycera. I Norge er arten kjent fra Finnmark, mens den ellers i Europa kun er kjent fra Sverige og Finland. I tillegg er arten påvist i Sibir. Vi har i dag ikke god nok kunnskap om denne arten til å kunne foreta en tilfredsstillende rødlistevurdering. Det knyttes også stor usikkerhet til artens korrekte kategoriplassering og alle kategorier fra og med CR til og med LC er sannsynlige. Notolopha sibirica føres derfor i kategori DD.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • nordboreal sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt kontinental seksjon
 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans
    • Bartrær
   • Dominans  > Lauvtrær
    • boreale lauvtrær
 • Terrestrisk
  • lav og markboende sopp

Påvirkningsfaktorer

 • Ukjent
  • Ukjent
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Alexander I. Zaitzev 2003. Fungus gnats (Diptera, Sciaroidea) of the fauna of Russia and adjacent regions (Part II) Dipterological Research 14(2-4): 77-386
 • Søli, G. & Kjærandsen 2008. Additions to the Norwegian fauna of fungus gnats (Diptera, Mycetophilidae) Norw. J. Entomol. 55 (1): 31-41