Søk Rødliste Med rammer

DDNostoc zetterstedtii

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Nostoc zetterstedtii
DD
Alger
DD

Artsinformasjon

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

I Norge er det gjort en eneste observasjon av Nostoc zetterstedtii (upubliserte data). I Sverige er den rødlistet (NT). Dette er bl.a. basert på undersøkelser som har dokumnetert at den har forsvunnet fra/er reduseret i flere innsjøer de senere år (Bengtsson 1986). Den er også forsvunnet fra mange innsjøer i det øvrige Europa (Mollenhauer et al. 1999). Kun ett enkelt funn i Norge, samt tilbakegang i Sverige og Europa forøvrig tilsier rødliste status for denne algen også i Norge, men manglende datagrunnlag gjør at den får status (DD).

Referanser

  • Bengtsson, R. 1986. Makroalgen Nostoc zetterstedtii. Utbredning och miljökrav. Fauna och Flora, Sweden. 81: 201-202
  • Geitler, L. 1932. Cyanophyceae. Rabenhorst, Kryptogamenflora . Bd.14 Algen, Cyanophyceae: 1-1196
  • http://algaebase.org/
  • Lindstrøm, Eli-Anne
  • Mollenhauer, P.J., Bengtsson, R.& Lindstrøm, E-A. 1999. Macroscopic cyanobacteria of the genus Nostoc: a neglected and endangered constituent of European inland aquatic biodiversity. Eur. J. Phycol. 34: 349-360
  • Naumann, E. 1941. Die Lagertypen von Nostoc zetterstedtii J.E. Areschoug. Eine morphologische Studie. Svensk Bot. Tidsskrift. 18: 529-541
  • Skuja, H. 1964. Grundzüge der Algenflora und Algenvegetation der Fjeldgegenden um Abisko in schwedisch Lappland. Nova Acta Regiae Soc. Scientiarum Uppsaliensis. ser.4,18:3