Søk Rødliste Med rammer

NTNostoc parmelioides

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Nostoc parmelioides
NT
Alger
B2a(i)
NT

Artsinformasjon

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 500 km²

Ja

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Nostoc parmeliodes har en meget karakteristisk vokseform. Den huser dessuten vanligvis chironomidelarven Cricotopus nostocicola. Den er derfor lett å kjenne igjen. Allikevel er den bare funnet på 7 lokaliteter i Norge. Disse er spredt, fra Alta i Finmark til Moelva i Hedmark og har alle spesiell vannkvalitet med høyt P/N-forhold. RØDLISTEKRITERIER: ANTALL LOKALITETER 7(4 vassdrag) MØRKETALL 1) spredt forekomst (Finmark til Hedmark) tilsier høyt m.t. 2) spes. vannkvalitet m. lavt N/P-forhold tilsier lavt m.t. 3) liten usikkerhet mht. taksonomi tilsier lavt m.t. 4) begrenset datagrunnlag for fastsittende alger i freskvann tilsier høyt m.t. MØRKETALL-TOTALVURDERING 10. FRAGMENTERING dette kriteriet tas i bruk da N. parmeloides bare er funnet i Finmark og Hedmark, samt at nyere undersøkelser viser at det tar lang tid/er vanskelig å reetablere utdødde bestanader av fastsittende alger i elver/vassdrag. RØDLITEVURDERING: den framkomne kategori (NT) anses sannsynlig.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Påvirkningsfaktorer

 • Forurensing  > I vann
  • Næringssalter og organiske næringstoffer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Aagaard, K., Bækken, T. & Johnson, B. (red). 2002. Virkning av forurensning på biologisk mangfold: Vann og vassdrag i by- og tettstednære områder. Sluttrapport 1997-2001. NINA Temahefte 19 - NIVA l.nr. 4539-2002. 1-73
 • Geitler, L. 1932. Cyanophyceae. Rabenhorst, Kryptogamenflora . Bd.14 Algen, Cyanophyceae: 1-1196
 • http://algaebase.org/
 • Johansson, C. 1982. The ecological charateristics of 314 algal taxa found in Jämtland, Sweden. Meddelanden Växtbiol.Inst.Uppsala Sweden. 1982:2: 170
 • John, D., Whitton, B.A., Brook, A. 2002. The Freshwater Algal Flora of the Brithish Isles: an identification guide to freshwater and terrestial algae. Cambridge University Press. 702 sider
 • Kronborg, L. 1977. Nostoc parmeloides Kütz. in Sweden. In: Symposium über die Fragen der Cyanophytentaxonomie in Lednice (CSSR), 29.Juli-8.August 1976. Verhandlungsbericht,Sweitzer.Zeitsch.für Hydrologi 39,2: 136-138
 • Lindstrøm, E-A . 2006. Database - begroingsalger i ferskvann. Norsk institutt for vannforskning.
 • Lindstrøm, E-A., Brettum, P., Mjelde, M. & Johansen, S.W. 2004. Vannvegetasjon i norske vassdrag. Kritiske grenseverdier for forsuring. Effekter av kalking. Norsk Institutt for Vannforskning, Oslo. 4821-2004: 131 sider
 • Lindstrøm, Eli-Anne