Søk Rødliste Med rammer

DDNitella wahlbergiana

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Nitella wahlbergiana
DD
Alger

Artsinformasjon

1

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Nitella wahlbergiana  er tidligere blitt bestemt til N. mucronata, men er nå skilt ut fra denne. Foreløpig har vi bare et gammelt funn fra Drammensfjorden, men det er sannsynlig at den også kan finnes andre steder. Inntil vi har mer kunnskap om arten klassifiseres den her som DD.

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer

Naturtyper

 • Marint  > Fjord
  • sterkt ferskvannspåvirket
 • Marint  > uorganisk substrat  > bløtbunn
  • sandbunn

Påvirkningsfaktorer

 • Forurensing  > I vann
  • Næringssalter og organiske næringstoffer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Sur nedbør
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Hasslow, O.J. 1936. Norges Characeer Nyt Magasin Naturv. 75: 163-182
 • Krause, W. 1997. Charales (Charophyceae) Süsswasserflora von Mitteleuropa 18: 1- 202
 • Langangen, A., Koistinen, M., & I. Blindow 2002. The charophytes of Finland Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 78: 17-48
 • Schubert,H & Blindow,I. (red) 2003. Charophytes of the Baltic Sea. The Baltic Marine Biologists Publication no 19: 1-326