Søk Rødliste Med rammer

CRNitella translucens

blankglattkrans

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Nitella translucens
CR
Alger
B1a(i)b(iv)+2a(i)b(iv)
EN

Artsinformasjon

2

< 1 %

< 1 %

10 - 50 %

B-kriterie

< 100 km²

< 10 km²

Ja

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten vokser i kystnære, næringsfattige sjøer. Ikke spesielt vanlig habitat, men noe mørketall er det antagelig på denne arten. Kun én kjent lokalitet i dag. Arten er forsvunnet fra 3 tidligere kjente lokaliteter på Jæren, men usikkert om det er en pågående reduksjon. Den kjente bestanden virker livskraftig, men har lite kjønnet reproduksjon.  Arten er ikke samlet siden 1996. Vurderer det som en pågående reduksjon (jf B og C) i antall lokaliteter ettersom mulige lokaliteter på Jæren blir stadig færre. Lokaliteter som ikke er kjent (men inngår i mørketallene)  kan derfor være truet av endringer. Eutrofiering og tekniske inngrep er trusselfaktorer. Kartet har bare med funn etter 1968 og bare funn som er belagt i offentlige botaniske  herbarier.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • Ferskvann  > Innsjø  > klart vann
  • mineralnæringsfattig
 • Ferskvann  > uorganisk substrat  > bløtbunn
  • sandbunn
  • silt- og leirbunn

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Forurensing  > I vann
  • Næringssalter og organiske næringstoffer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Langangen, A. 1974. Ecology and distribution of Norwegian charophytes. Norw. J. Bot. 21: 31-52
 • Langangen, A. 1997. Kransalgen Nitella translucens (Pers.) Ag. funnet i Hanangervannet, Farsund kommune. Blyttia. 55: 35-38
 • Langangen, A. 2004. Lokalitetsliste. Norges Kransalger. 9: 1
 • Langangen, A. 2007. Kransalger og deres forekomst i Norge Saeculum Forlag 1-76 + vedlegg