Søk Rødliste Med rammer

VUNitella mucronata

broddglattkrans

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Nitella mucronata
VU
Alger
C1
VU

Artsinformasjon

2

Livskraftig (LC)

Helt ukjent

< 1 %

50 - 90 %

C, D og E-kriterier

< 10000 individ og 10 % reduksjon på 10 år/3 generasjoner

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Nitella mucronata   finnes i spesielle lokaliteter, oligotrofe vann med høy pH og samtidig et visst innhold av humus.  Slike lokaliteter er uvanlige i Norge og funnene viser også dette. Funnene er knyttet til Glomma. Vi tror at det kan være mørketall men at de kjente forekomstene utgjør en stor del av forekomsten. Ellers har det vært en nedgang i antall lokaliteter, Den er f.eks. ikke gjenfunnet i  Vestfold. Rødlistevurderingen er basert på liten utbredelse, få lokaliteter, små populasjoner og en reduksjon i antallet av dem. Kartet har bare med funn etter 1968 og bare funn som er belagt i offentlige botaniske herbarier.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • Ferskvann  > Elveløp  > klart vann
  • mineralnæringsfattig roligflytende elv
 • Ferskvann  > Innsjø  > klart vann
  • mineralnæringsrik
  • mineralnæringsfattig
 • Ferskvann  > uorganisk substrat  > bløtbunn
  • sandbunn
  • silt- og leirbunn

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Forurensing  > I vann
  • Næringssalter og organiske næringstoffer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • (Uten tittel)
 • Langangen, A. 1974. Ecology and distribution of Norwegian charophytes. Norw. J. Bot. 21: 31-52
 • Langangen, A. 2007. Kransalger og deres forekomst i Norge Saeculum Forlag 1-76 + vedlegg