Søk Rødliste Med rammer

VUNitella gracilis

skjørglattkrans

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Nitella gracilis
VU
Alger
A4c; C1+2a(i,ii)
VU

Artsinformasjon

1

< 1 %

< 1 %

10 - 50 %

A-kriterie

30 - 50 %

Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

C, D og E-kriterier

< 10000 individ og 10 % reduksjon på 10 år/3 generasjoner

Totalt < 10000 individ, 100 % i en delpopulasjon

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Nitella gracilis  er en sirlig liten kransalge som finnes i svakt sure, oligotrofe vann, i grøfter, dammer og myrputter. Det er relativt få funn av arten i Norge. Dette kan ha med klimatiske forhold å gjøre, og vi tror at det kan være mørketall, man at de kjente forekomstene utgjør en vesentlig del av artens forekomst i Norge. Trusselfaktorer er eutrofiering, forsuring og tekniske inngrep i lokaliteten. Denne vurderingen er ellers basert på et meget begrenset utbredelsesareal, få lokaliteter, en mulig populsajonsreduksjon. Arten er sist registrert i 1999. Kartet har bare med funn etter 1968 og bare funn som er belagt i offentlige botaniske herbarier.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • Ferskvann  > Innsjø  > klart vann
  • mineralnæringsfattig
 • Ferskvann  > uorganisk substrat  > bløtbunn
  • sandbunn
  • silt- og leirbunn

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • (Uten tittel)
 • Langangen, A. 1974. Ecology and distribution of Norwegian charophytes. Norw. J. Bot. 21: 31-52
 • Langangen, A. 1996. Sjeldne og truete kransalger i Norge. Blyttia. 54: 23-30
 • Langangen, A. 2007. Kransalger og deres forekomst i Norge Saeculum Forlag 1-76 + vedlegg