Søk Rødliste Med rammer

NTNitella flexilis

glansglattkrans

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Nitella flexilis
NT
Alger
A2c; B2a(i); D1
NT

Artsinformasjon

1

< 1 %

< 1 %

> 90 %

A-kriterie

15 - 30 %

Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

B-kriterie

< 500 km²

Ja

C, D og E-kriterier

1000 - 2000 reproduserende individ

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Nitella flexilis  har en økologi som ligner Nitelle opaca, men arten er likevel ganske uvanlig å finne. Lokalitetene er i stor grad oligotrofe sjøer med vann rundt nøytralpunktet. Dette er en ikke så vanlig lokalitetstype i Norge. Dessuten er arten også funnet i mer kalkrike vann og svakt brakkvann. Arten finnes spredt i store deler av landet og det er sannsynligvis noen mørketall, vi har valgt 2. Utbredelsen av arten sier mye om hvor slike sjøer finnes. Ellers er eutrofiering, forsuring og tekniske inngrep trusselfaktorer.  Rødlistevurderingen her er basert på et begrenset antall lokaliteter og at den kjønnete reproduksjonen er relativt dårlig. Kartet har bare med funn etter 1968 og bare funn som er belagt i offentlige botaniske herbarier.

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer
 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • Marint  > Fjord
  • sterkt ferskvannspåvirket
 • Ferskvann  > Elveløp  > klart vann
  • mineralnæringsfattig roligflytende elv
 • Ferskvann  > Innsjø  > klart vann
  • mineralnæringsfattig
 • Ferskvann  > uorganisk substrat  > bløtbunn
  • sandbunn
  • silt- og leirbunn

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Forurensing  > I vann
  • Næringssalter og organiske næringstoffer
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Sur nedbør
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Langangen, A. 1974. Ecology and distribution of Norwegian charophytes. Norw. J. Bot. 21: 31-52
 • Langangen, A. 1996. Sjeldne og truete kransalger i Norge. Blyttia. 54: 23-30
 • Langangen, A. 2007. Kransalger og deres forekomst i Norge Saeculum Forlag 1-76 + vedlegg
 • Langangen,A. 1987. Kransalgen Nitella flexilis funnet på Saltfjellet. Blyttia. 45: 11