Søk Rødliste Med rammer

ENNitella confervacea

dvergglattkrans

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Nitella confervacea
EN
Alger
B1a(i,ii)b(ii)+2a(i,ii)b(ii)
VU

Artsinformasjon

1

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

Ja

≤ 5

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Nitella confervacea  lever i eutrofe områder, enten ferskvann eller brakkvann. Det er ikke kjent at det foregår noen tydelig habitatreduksjon i de kjente lokalitetene, men videre eutrofiering og gjengroing kan være en trussel. Det samme kan dumping og fysiske inngrep. Det er relativt få individer i hver populasjon.  Arten reproduserer meget godt i ferskvann, men ofte sterile i brakkvann. Rødlistevurderingen av arten er basert på forekomstområdets størrelse og på at populasjonene er små. Det kan være ganske stor sjanse for at lokaliteten i Rogaland  er truet av gjødselutslipp. Kartet har bare med funn etter 1968 og bare funn som er belagt i offentlige botaniske herbarier

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer
 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • Marint  > Fjord
  • sterkt ferskvannspåvirket
 • Ferskvann  > Innsjø  > klart vann
  • mineralnæringsrik
 • Marint  > uorganisk substrat  > bløtbunn
  • sandbunn
  • silt- og leirbunn
 • Ferskvann  > uorganisk substrat  > bløtbunn
  • sandbunn
  • silt- og leirbunn

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Oppdemming/vannstandsregulering/overføring av vassdrag
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i marine miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen (inkl. moloer og havneanlegg)
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Langangen, A. 1974. Ecology and distribution of Norwegian charophytes. Norw. J. Bot. 21: 31-52
 • Langangen, A. 2004. Lokalitetsliste. Norges Kransalger. 9: 1
 • Langangen, A. 2007. Kransalger og deres forekomst i Norge Saeculum Forlag 1-76 + vedlegg