Søk Rødliste Med rammer

NTNeoempheria striata

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Neoempheria striata
NT
Tovinger
B2a((i))b(iii)
VU

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 2000 km²

Ja, trolig

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Neoempheria striata er funnet på noen få lokaliteter i Øst-Norge. Arten er vidt utbredt og vanlig i Europa, men i Norge er den foreløpig kun kjent fra Oslofjordområdet. Dette er et pressområde med stor menneskelig påvirkning av naturen. Neoempheria striata er knyttet til sopp, gjerne vedboende i både løv- og barskog. Arten trives trolig best i eldre skog med mye død ved i forskjellige nedbrytningsstadier. I Storbritannia er arten observert netspinn under aniskjuke (Trametes suaveolens) på ospestammer (Populus). Larver av arten er imidlertid også observert i nett under liggende furustammer (Pinus). Det er antatt at artens larver opptrer som rovdyr på nemtoder som blir imobilisert når de kommer i kontakt med nettet. Sannsynligvis har arten en betydelig større utbredelse i Norge, enn det nåværende funndata viser. Mørketall for forekomstareal er således satt til 100. Arten rødslites iht. IUCNs kriterier i kategori NT.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans
    • Bartrær
    • Lauvtrær
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktsukssesjonsstilstand
    • gammelskog
    • eldre skog
 • Terrestrisk  > ved-livsmedier
  • vedboende sopp
 • Terrestrisk
  • lav og markboende sopp
 • Terrestrisk  > levende dyr og dyrebo
  • indre og ytre vev

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Fjerning av dødt virke
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Kun i fremtiden
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Dufour, L. 1842. Histoire des métamorphoses du Schiophila striata. Mémoires de la Socété des Sciences et des Arts de Lille 1841: 201-207
 • Falk, S.J. & Chandler, P.J. 2005. A review of the scarce and threatened flies of Great Britain. Part 2: Nematocera and Aschiza not dealt with by Falk (1991). Joint Nature Conservation Committee, Species Satus 2: 1-189
 • Gammelmo, Ø. & Søli, G. 2006. Norwegian fungus gnats of the family Mycetophilidae (Diptera, Nematocera). Norw. J. Entomol. 53 (1): 57-69
 • Hansen, L.O. & Falck, M. 2000. Insektfaunaen ved Østensjøvannet. Østensjøvannets venner. 1-34
 • Matile, L. 1963. Diptères Fungivoridae récoltés à Richelieu (Indre-et-Loire) et aux environs. Cahiers des naturalistes 17: 75-79