Søk Rødliste Med rammer

VUNemapogon nigralbella

svartflekket kjukemøll

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Nemapogon nigralbella
VU
Sommerfugler
B2a(i)b(iii)
NT

Artsinformasjon

1 - 5 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 2000 km²

Ja

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten lever på ulike kjukearter som vokser på død ved, spesielt på eik. Arten er kjent fra 23 lokaliteter fra Suldal i vest til Sørum i Akershus i øst og Vinstra i nord. Det er flest funn fra kystområdene ved Oslofjorden og på Sørlandet. Det er store huller i utbredelsen, spesielt i den nordlige delen av utbredelsesområdet.  Arten finnes i løv- eller blandingsskog med innslag av død ved. På grunn av moderne skogbruk og utbygging foregår det en reduksjon og fragmentering av leveområdene. Arten ser likevel ut til å klare seg forholdsvis bra. Vi setter mørketallet til 20. Det fører til at arten får kategorien VU (sårbar).

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Tilstand relatert til aktuell bruk på mark/bunn formet av hevd  > Aktuell bruksintensitet
    • svært ekstensiv aktuell bruk
    • ikke i bruk
 • Terrestrisk  > ved-livsmedier
  • vedboende sopp

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Fjerning av dødt virke
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Avvirking av spesielle typer trær (gamle, hule, brannskade)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Annen påvirkning på habitat
  • Fjerning av dødt virke
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Bengtsson, B.Å., Johansson, R. & Palmqvist, G. 2008. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Käkmalar-säckspinnare. Lepidoptera: Micropterigidae-Psychidae
 • Lepidopteradatabasen