Søk Rødliste Med rammer

DDNeanthes irrorata

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Neanthes irrorata
DD
Leddormer
DD

Artsinformasjon

5 - 25 %

5 - 25 %

Helt ukjent

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er bare kjent fra 10 funn (=lokaliteter) i Norge. Den er funnet blant alger på Sørlandet, fra andre steder i Norden er den kjent fra bløt bunn med ålegress, og bløt bunn i litoralen. Arten antas å være sårbar ved reduksjon og forringelse av habitatene (utbygging og mudring i ålegresshabitater; pågående reduksjon av sukkertare på Sørlandet). Alle funn er eldre enn 1953, slik at oppdatert kunnskap savnes. Av den grunn settes kategorien DD. Biologien til arten er ikke kjent.
Arten er opprinnelig beskrevet fra Koster og kjent utbredelse fra Skagerrak til Kanariøyene. Utbredelsen er grunnlaget for å angi andel av europeisk bestand. Det er rimelig grunn til å anta at arten har større utbredelse i Norge, og at utbredelsesområdet vil strekke seg nordover.

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer

Naturtyper

 • Marint  > Vannmassetyper
  • Atlantisk vann
  • Kystvann
 • Marint  > Marine økoregioner
  • Skagerrak
 • Marine systemer  > Løs bunn  > eufotisk bunn
  • ålegraseng
 • Marine systemer  > Fast bunn  > eufotisk bunn
  • tareskogbunn
 • Marint  > uorganisk substrat
  • hardbunn
 • Marint  > uorganisk substrat  > bløtbunn
  • sandbunn

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i marine miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen (inkl. moloer og havneanlegg)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Taretråling/tangskjering
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Bakken, T. ms. Nereididae (Polychaeta, Phyllodocida) from Scandinavian waters, with redescription of four taxa based on type material.