Søk Rødliste Med rammer

NTNarycia duplicella

svart algesekkspinner

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Narycia duplicella
NT
Sommerfugler
B1b(iii)+2b(iii)
NT

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten lever på lav på trestammer, gjerder o.l. Lavslekten Pannaria nevnes spesielt som næringssubstrat. Habitatet er først og fremst løv- eller blandingsskog med eldre trær, gjerne bøk. I Norge kjent fra 6 lokaliteter, tre av dem i Kristiansand, ellers fra Arendal, Birkenes og Moss. Fjerning av gamle trær eller utbygging, er trusler vi må regne med innenfor utbredelsesområdet i Norge. Arten kan sannsynligvis finnes flere steder, og vi har satt mørketallet til 15. På rødlista faller arten inn i kategorien NT (nær truet).

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans  > Lauvtrær
    • edellauvtrær
 • Terrestrisk  > levende planter
  • algesubstrater

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Annen påvirkning på habitat
  • Tynning, vedhogst, avvirkning av spesielle type trær (gamle, hule, brannskade)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Bengtsson, B.Å., Johansson, R. & Palmqvist, G. 2008. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Käkmalar-säckspinnare. Lepidoptera: Micropterigidae-Psychidae
 • Lepidopteradatabasen