Søk Rødliste Med rammer

NTMythicomyces corneipes

eventyrhette

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Mythicomyces corneipes
NT
Sopp
D1
NT

Artsinformasjon

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

1000 - 2000 reproduserende individ

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Forekommer i rik, fuktig granskog med gråor. 1 kjent lokalitet (i Grong, trolig i boreal regnskog). Mørketallsfaktor settes til 50. Det virkelige antallet lokaliteter antas å ikke overstige 50, noe som tilsvarer omtrent 150 genetisk ulike mycel (antas å tilsvare 1 500 individer ifølge IUCNs definisjoner). Populasjonsnedgang er vanskelig å vurdere. Rødlistes etter D1 på grunnlag av svært liten populasjon, med totalbestand <2000 ind.

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm