Søk Rødliste Med rammer

ENMyrmeleon bore

strandmaurløve

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Myrmeleon bore
EN
Nebbfluer, kamelhalsfluer, mudderfluer, nettvinger
B1a(i)b(iii,iv)+2a(i)b(iii,iv)
EN

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

10 - 50 %

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

Ja

Antall lokaliteter eller delpopulasjoner (iv)

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er utelukkende kjent fra Oslofjordområdet, se lokalitetsliste nedenfor. Den er knyttet til varme, kystnære og ganske åpne sandstrender, men gjerne i nærheten av noe lyng, kratt og glissen furuskog. Denne habitattypen utgjør et sårbart levested i Norge, grunnet tråkk, camping, badeliv osv., som lett kan gi for stor forstyrrelse til at larvene klarer å gjennomføre livssyklus. Arten gis et mørketall for forekomstareal på 10. Myrmeleon bore rødlistes i henhold til IUCN-kriteriene i kategori EN.

Sandø, Tjøme, Vestfold VII.1984, leg. T. Andersen/S. Fjeldså (Andersen og Fjeldså 1984)
Sandø, Tjøme, Vestfold 20.VII.2007 og 20.VII.--30.VIII.2007, leg. L.O. Hansen (ZMO)
Sandø, Tjøme, Vestfold 22.IV.2009, leg. A. Fjellberg (Artsobservasjoner)
Mostranda, Tjøme, Vestfold VII.1984, leg. T. Andersen/S. Fjeldså (Aagaard og Hågvar (1987), med referanse til Andersen og Fjeldså (1984), men lokaliteten er ikke nevn der (de skriver sågar "[Sandø] er sikkert den eneste egnede biotop for arten innen Tjøme kommune"). Imidlertid er lokaliteten bekreftet av T. Andersen (pers.medd.))
Lilleskagen, Hvasser, Tjøme, Vestfold VII.1984, leg. T. Andersen/S. Fjeldså (T. Andersen pers.medd.)
Jomfruland, Kragerø, Telemark 1917, leg. Ruud (Friheden 1973)
Sandbakken, Jomfruland, Kragerø, Telemark 13.V.2009. leg. A. Fjellberg (Artsobservasjoner)
Sandbakken, Jomfruland, Kragerø, Telemark 14.VI.2008, leg. A. Endrestøl (ZMO)
Øytangen, Jomfruland, Kragerø, Telemark 13.VII.2007, leg. O. Sørlibråten (ZMO)
Øytangen, Jomfruland, Kragerø, Telemark 16.VII.2003, leg. L. Aarvik (ZMO)
Ørekroken. Kirkøy, Hvaler, Østfold 06.VIII.1995, leg. K.M. Olsen (Artskart). Sannsynligvis er det også denne lokaliteten Schøyen samlet arten på i 1887, se. Tjeder (1943) og Hanssen og Hansen (1998). Andersen og Fjeldså (1984) nevner også et funn fra 1879, med referanse til Friheden (1963).
Ørekroken. Kirkøy, Hvaler, Østfold 06.V.2009, leg. A. Fjellberg (Artsobservasjoner)
Storesand, Kjerkøy, Hvaler, Østfold 29.VIII.1998, leg. P. Tangen (ZMO; dette kan kanskje også egentlig dreie seg om Ørekroken?)
Huser, Asmaløy, Hvaler, Østfold 03.VIII.1995, leg. B.M. Fjellstad (ZMO)
Huser, Asmaløy, Hvaler, Østfold 28.VII.2004, leg. L. Aarvik (ZMO)
Huser, Asmaløy, Hvaler, Østfold 22.VII.2005, leg. O. Sørlibråten (ZMO)
Huser, Asmaløy, Hvaler, Østfold 18.VII.1995, leg. O. Sørlibråten (ZMO)
Huser ("Eikeskogen"), Asmaløy, Hvaler, Østfold 07.VIII.2007, leg. O. Sørlibråten (ZMO)
Huser (Havet 22), Asmaløy, Hvaler, Østfold 22.VIII.2008, leg. O. Sørlibråten (ZMO)
Huser, Asmaløy, Hvaler, Østfold 04.VIII.2006, leg. O. Sørlibråten (ZMO)
Brattestø, Hvaler, Østfold 24.VIII.1996, leg. P.S. Nedreberg (ZMO)
Nord for Brattestø, Asmaløy, Hvaler, Østfold 16.VIII.2006, leg. K.M. Olsen/O.M. Wergeland Krog (Artskart)
Sør for Geitevikskjær, Asmaløy, Hvaler, Østfold 16.VIII.2006, leg. K.M. Olsen/O.M. Wergeland Krog (Artskart)
Åven, Råde, Østfold 1984, obs. L.O. Hansen, ikke sikkert bestemt (Hanssen og Hansen 1998)
Åven, Råde, Østfold 05.VI.1956, leg. NN (ZMO; larver, det. A. Endrestøl)
Eldøya, Rygge, Østfold, leg./obs. L.O. Hansen (Hanssen og Hansen 1998)

Hovedhabitat

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer  > Sanddynemark
  • ustabil/hvit dyne
 • Terrestrisk  > finere uorganiske substrater på land  > tørre substrater
  • varme sandsubstrater
   • Tilstandsvariasjon til livsmedium
    • Slitasje og slitasjebetinget erosjon

Påvirkningsfaktorer

 • Menneskelig forstyrrelse
  • Rekreasjon/turisme
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Støy og ferdsel (forstyrrelser i hekketid mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Buskap/dyrehold
  • Tråkk
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Annen påvirkning på habitat
  • Motorferdsel
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Aagaard, K.,Hågvar, S. 1987. Sjeldne insektarter i Norge 1. Økoforsk Utredning. 6
 • Andersen T. og Fjeldså A. 1984. Sommerfugler (Lepidoptera) i åpent kystlandskap på Sandøy, Hvasser og sydenden av Tjøme, Tjøme kommune, Vestfold. Miljøverndepartementet Rapport T-576. 44 s.
 • Friheden J. 1973. Myrlejonens utbredning i Fennoscandien och Danmark (Neur. Myrm.). Entomologen 2: 28-34
 • Greve, L. 1966. Våre maurløvearter og deres utbredelse i Norge. Fauna, Oslo. 19: 26-30
 • Greve,L. 1987. Nettvinger, kamelhalsfluer og mudderfluer.Norske Insekttabeller 12. Norske Insekttabeller . 12: 1 - 43
 • Hanssen, O. & Hansen, L.O. 1998. Verneverdige insekthabitater. Oslofjordområdet. NINA Oppdragsmelding. 548: 1-132
 • Tjeder, B. 1943. Revision of the Norwegian Neuroptera and Mecoptera recorded by W.M. Schøyen. Norsk Entomologisk Tidsskrift 6: 133–139
 • Tjeder,B. 1945. Catalogus neuropterorum et mecopterorum Norvegiae. Norsk Entomologisk Tidsskrift. 7: 93-98