Søk Rødliste Med rammer

DDMyoxocephalus quadricornis

hornulke

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Myoxocephalus quadricornis
DD
Fisk
VU

Artsinformasjon

Livskraftig (LC)

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Hornulke er påvist i bare to innsjøer her i landet; i Mjøsa (369,1 km2) og i Store Le i Østfold (14.9 km2). Store Le er en grensesjø til Sverige i vassdraget Store Le. I Mjøsa ble hornulke første gang påvist i 1978, da ett eksemplar ble fanget på rundt 75 m dyp (Sandlund 1979). Seinere ble det fanget noen flere individ, men totalantallet er under 10 (Odd T. Sandlund pers. medd.). I Store Le ble hornulke første gang registrert på norsk side i 1998 (Andersen mfl. 1998). På svensk side av innsjøen ble den første gang påvist i 1979. I Store Le ble det på norsk side bare registrert to individ; ett tatt på bunngarn på 25-30 m dyp og ett funnet i magesekken til en lake. Hornulka og noen få krepsdyr angis som istidsrelikter. De er alle kaldtvannsformer og har noenlunde samme utbredelsesområde pga forekomst i såkalte israndsjøer under siste istid. Disse artene har i dag en flekkvis utbredelse i Eurasia. Hornulkas sjelden forekomst har trolig sammenheng med at den er konkurransesvak og sterkt utsatt for predasjon.  Arten kan også være sårbar fordi den gyter få egg og at yngelen har et pelagisk levesett. Dette kan være årsaken til at den kun finnes på relativt dypt vann i dype innsjøer hvor det er svak konkurranse fra andre arter.  Middel- og maksimal dyp er henholdsvis 50 og 102 m i Store Le, og 153 og 449 m i Mjøsa. Sedimentering kan tenkes å ha en negativ effekt på rekrutteringen hos hornulke. Imidlertid er deres status ukjent på grunn av manglende undersøkelser.

 På Norsk Rødliste 2006 ble hornulke satt som sårbar (VU) ut fra D2-kriteriet om forekomst i få lokaliteter (n< 5). Seinere har IUCN bestemt at dette kriteriet bare kan anvendes på arter der en eller flere trusselfaktorer i deres leveområder kan identifiseres. Her i landet er hornulke bare påvist i Mjøsa og Store Le, og totalt er det fanget under 10 individ. Det er derfor stor datamangel angående hornulke. På Norsk Rødliste 2010 blir den derfor satt til DD art fordi det kreves mer kunnskap før endelig kategori kan fastsettes.  Det er også mangelfull kunnskap om mulige trusler, men sedimentering kan være en faktor som påvirker rekrutteringen.   Både Mjøsa og Store Le har vært utsatt for eutrofiering som følge av tilførsler av næringssalter fra husholdninger og landbruk. Dette er imidlertid nå under kontroll, og utgjør for tiden neppe noen trussel.

 

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Forurensing  > I vann
  • Næringssalter og organiske næringstoffer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Andersen, J.G., Andersen, O., Halvorsrud, A.K., Lindblad, F, Lund, S.V. & Spikkeland, I. 1998. Hornulke - ny fiskeart for Østfold. Natur i Østfold. 17(1-2): 5-6.
 • Sandlund, O.T. 1979. Hornulke i Mjøsa - ny fiskeart for Norge. Fauna 32: 1-3