Søk Rødliste Med rammer

CRMyotis nattereri

børsteflaggermus

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Myotis nattereri
CR
Pattedyr (Norge)
D1
DD

Artsinformasjon

Livskraftig (LC)

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Bern II

Bonn II

C, D og E-kriterier

50 reproduserende individ

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Antatt
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Det foreligger svært få bekreftete funn av børsteflaggermus i Norge, med en fotografert i en gruve i Lunner i Oppland vinteren 2009-10 som den nyeste (van der Kooij m. fl. 2009).  Funnet før det var en hann funnet levende i en kjellertrapp i Oslo i desember 1961(jf. Barth 1962). Ved gjennomgang av flaggermus og skriftlige kilder i samlingene ved samme institusjon fant van der Kooij m.fl. (2007) belegg eller annen dokumentasjon også for to individer fra Bekkelaget, Oslo i juni 1874 og et individ fra Skaugum i Asker, Akershus i november 1908. Øvrige funn fra Oslo rapportert av Collett (1911-12) og Emanuelsen (1968) medfører ikke riktighet (Olsen 1996, Isaksen m.fl. 1998, Isaksen m.fl. 2009). Børsteflaggermus er ikke lett å påvise ved bruk av flaggermusdetektor, og det må anses som mulig at arten fremdeles forekommer i Norge. Størrelsen på en eventuell norsk bestand er helt ukjent, men må antas å være svært lav. Selv om rekruttering fra den svenske bestanden, som vurderes å omfatte 1000-10.000 reproduserende individer (Gärdenfors 2005), er tenkelig, er ikke børsteflaggermusa regnet som noen trekkende art, og det foreligger kun få gjenfunn av merkete dyr over lengre avstander (maksimum 327 km, jf. Hutterer m. fl. 2005).  Arten vurderes på dette tidspunkt å være Kritisk truet (CR).

Direktoratet for naturforvaltning arbeider for tiden med en handlingsplan for flaggermus.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark

Påvirkningsfaktorer

 • Menneskelig forstyrrelse
  • Støy og ferdsel (forstyrrelser i hekketid mm.)
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Avvirking av spesielle typer trær (gamle, hule, brannskade)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Opphørt drift
  • Endret bygningstruktur
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Annen påvirkning på habitat
  • Tynning, vedhogst, avvirkning av spesielle type trær (gamle, hule, brannskade)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Barth, E.K. 1962. Børsteflaggermus, Myotis nattereri (Kuhl), funnet i Oslo. Fauna 15 (2): 107-108.
 • Collett, R. 1911. Norges Pattedyr. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard).
 • Emanuelsen, Ø. 1968. Om børsteflaggermus, Myotis nattereri, og dvergflaggermus, Pipistrellus pipistrellus, funnet i Oslo, og om rabies og flaggermus. Fauna 21 (3): 195-196.
 • Gärdenfors, U. (red.). 2005. Rödlistade arter i Sverige 2005. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
 • Hutterer, R., Ivanova, T., Meyer-Cords, C. & Rodrigues, L. 2005. Bat migrations in Europe. A review of banding data and literature. Naturschutz und Biologische Vielfalt, Heft 28. 162 s.
 • Isaksen, K. (red.), Klann, M., van der Kooij, J., Michaelsen, T.C., Olsen, K.M., Starholm, T., Sunding, C.F., Sunding, M.F. & Syvertsen, P.O. 2009. Flaggermus i Norge. Kunnskapsstatus og forslag til nasjonal handlingsplan. Norsk Zoologisk Forening. Rapport 13.: 124 s. (PDF-dokument)
 • Isaksen, K., Syvertsen, P.O., Kooij, J. van der & Rinden, H. (red.). 1998. Truete pattedyr i Norge: faktaark og forslag til rødliste. Norsk Zoologisk Forening. Rapport 5. 182 s.
 • Kooij, J. van der, Olsen, K.M. & Rigstad, K. 2007. Børsteflaggermus Myotis nattereri i Norge - en oppsummering. Fauna 60 (3-4): 133-141.
 • Olsen, K.M. (red.). 1996. Kunnskapsstatus for flaggermus i Norge. Norsk Zoologisk Forening. Rapport 2. 210 s.
 • van der Kooij, J., Redford, K. & Østerby, L.C. 2009. Børsteflaggermus Myotis nattereri gjenoppdaget i Norge! Fauna 62: 72-79