Søk Rødliste Med rammer

DDMyotis mystacinus

skjeggflaggermus

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Myotis mystacinus
DD
Pattedyr (Norge)
NT

Artsinformasjon

7

Livskraftig (LC)

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Bern II

Bonn II

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Antatt
Kjent
Antatt
Antatt
Kjent
Kjent
Kjent
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Skjeggflaggermus er vanskelig å skille fra skogflaggermus (umulig i felt uten å fange dyrene). Det foreligger derfor relativt få sikre funn, men arten er bekreftet på noen titalls lokaliteter i Sør-Norge nord til Sør-Trøndelag (Isaksen m.fl. 1998, Sunding 2007, Isaksen m.fl. 2009, NZFs Prosjekt Pattedyratlas upubl.). Den later til å være sterkere knyttet til frodige løvskoger enn det skogflaggermus er. Bestandsstørrelsen er svært usikker, men antas å omfatte mer enn 1000 reproduserende individer; de rike løvskogsliene på Vestlandet kan potensielt huse en betydelig bestand, men på Østlandet synes arten å være mer fåtallig, I Sverige og Danmark anses skjeggflaggermus å være i sterk tilbakegang (Gärdenfors 2005), men det er helt ukjent om bestandsutviklingen i Norge er den samme som i våre naboland. På grunnlag av denne usikkerheten, som innebærer at bestanden også kan være livskraftig, klassifiseres arten i kategorien Datamangel (DD).

Direktoratet for naturforvaltning arbeider for tiden med en handlingsplan for flaggermus.

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone
 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark

Påvirkningsfaktorer

 • Menneskelig forstyrrelse
  • Støy og ferdsel (forstyrrelser i hekketid mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Avvirking av spesielle typer trær (gamle, hule, brannskade)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Annen påvirkning på habitat
  • Tynning, vedhogst, avvirkning av spesielle type trær (gamle, hule, brannskade)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Gärdenfors, U. (red.). 2005. Rödlistade arter i Sverige 2005. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
 • Isaksen, K. (red.), Klann, M., van der Kooij, J., Michaelsen, T.C., Olsen, K.M., Starholm, T., Sunding, C.F., Sunding, M.F. & Syvertsen, P.O. 2009. Flaggermus i Norge. Kunnskapsstatus og forslag til nasjonal handlingsplan. Norsk Zoologisk Forening. Rapport 13.: 124 s. (PDF-dokument)
 • Isaksen, K., Syvertsen, P.O., Kooij, J. van der & Rinden, H. (red.). 1998. Truete pattedyr i Norge: faktaark og forslag til rødliste. Norsk Zoologisk Forening. Rapport 5. 182 s.
 • NZFs Prosjekt Pattedyratlas, upubl.
 • Sunding, M.F. 2007. De vanligste flaggermusartene i Norge. Fauna 60 (3-4): 104-108.