Søk Rødliste Med rammer

VUMustela putorius

ilder

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Mustela putorius
VU
Pattedyr (Norge)
D1

Artsinformasjon

Livskraftig (LC)

< 1 %

< 1 %

10 - 50 %

C, D og E-kriterier

250 - 1000 reproduserende individ

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Fylkesforekomster

Kjent
Antatt
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Dagens utbredelse og forekomst av vill ilder er svært usikker. I 2008-2009 er det fanget minst to eksemplarer i Hedmark og ca 5 i Østfold. De fleste av disse er levert til Naturhsitorisk museum, Oslo. Om dette er opprinnelig tamme eller ville dyr er usikkert.  Sansynligvis har arten en spredt reproduktiv bestand i Østfold, det østlige Akershus og de sørlige deler av Hedmark. Dyr som observeres lengre nord er høyst sansynlig rømte farmdyr og kjeledyr (Isaksen m.fl. 1998, Strøm m.fl. 1998, Bevanger pers. medd). Det antas at ev. reproduserbar bestand ikke kan være mye over 250 individer.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark
 • Åker og kunstmarkseng
 • Kulturmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • sørboreal sone
 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark
  • frisk mark
 • Kulturmark
  • Kulturmarkseng

Påvirkningsfaktorer

 • Fremmede arter
  • Hybridisering
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Tilfeldig mortalitet  > Kollisjoner
  • Kjøretøy
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Isaksen, K., Syvertsen, P.O., Kooij, J. van der & Rinden, H. (red.). 1998. Truete pattedyr i Norge: faktaark og forslag til rødliste. Norsk Zoologisk Forening. Rapport 5. 182 s.