Søk Rødliste Med rammer

DDMucronella bresadolae

stor hengepigg stor hengjepigg

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Mucronella bresadolae
DD
Sopp
NE

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten finnes i gammel barskog, først og fremst furuskog, der den er nedbryter (saprotrof) på godt nedbrutt død ved av furu. Noen funn er også gjort på gran- og løvtrelæger. Arten opptrer iblant på gamle fruktlegemer av poresopp, bl.a. duftkjuke Gloeophyllum odoratum. Sjelden, kjent fra 18 lokaliteter i Norge, men kortlivet og trolig betydelig oversett, kanskje også forvekslet med den vanligere Mucronella calva. Status, trusselbilde og populasjonsutvikling vurderes derfor foreløpig som uklart.

Hovedhabitat

  • Fastmarksskogsmark