Søk Rødliste Med rammer

DDMougeotia olivacea

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Mougeotia olivacea
DD
Alger
DD

Artsinformasjon

1

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Mougeotia olivacea   er funnet på én lokalitet i Norge, en liten dam på kalkområdet ved Kongsberg. Dammen er kalkrik. Slike lokaliteter er relativt uvanlige i Norge. Det er nok mørketall for arten, men disse er det vanskelig å fastsette. Vi har i utgangspunktet valgt et mørketall på 10. Vi vet lite om trusselfaktorer i forhold til den norske lokaliteten, men vi har likevel valgt å sette arten til DD siden det bare er én lokalitet, som for eksempel kan være truet av næringstilførsel. Antall reproduserende individer er helt ukjent. Arten er ikke observert siden 1991.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • Ferskvann  > frie vannsmasser
  • kalkrikt innsjøvann

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Kadlubowska, J. Z. & A. Langangen. 1997. Mougeotia Ag. and Spirogyra Link (Zygnemacea) - new species for the European flora. Acta Soc. Bot. Poloniae. 66: 83-876
 • Kadlubowska, J. Z. 1984. Conjugatophyceae I. Chlorophyta VIII. Zygnemales. Süsswasserflora von Mitteleuropa. 16: 532 ss.