Søk Rødliste Med rammer

DDMougeotia mysorensis

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Mougeotia mysorensis
DD
Alger
DD

Artsinformasjon

1

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Mougeotia mysorensis  er funnet på én lokalitet i Nordland. Det er sannsynlig mørketall men angivelse av dette er vanskelig. Vi har valgt å sette mørketallet til 10 i utgangspunktet. Lokaliteten har høy pH. Vi kjenner lite til trusselfaktorer som kan påvirke forekomsten. Fordi mørketallvurderingen er såpass usikker, har vi valgt å sette arten til DD. Antall reproduserende individer er helt ukjent. Vurderingen er derfor basert på dette ene funnet og en liten utbredelsen og liten populasjon.  Arten er ikke observert siden 1993.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • Ferskvann  > frie vannsmasser
  • kalkrikt innsjøvann

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Forurensing  > I vann
  • Næringssalter og organiske næringstoffer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Sur nedbør
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Kadlubowska, J. Z. & A. Langangen. 1997. Mougeotia Ag. and Spirogyra Link (Zygnemacea) - new species for the European flora. Acta Soc. Bot. Poloniae. 66: 83-876
 • Kadlubowska, J. Z. 1984. Conjugatophyceae I. Chlorophyta VIII. Zygnemales. Süsswasserflora von Mitteleuropa. 16: 532 ss.