Søk Rødliste Med rammer

NTMonoporeia affinis

flatbent istidskreps flatbeina istidskreps

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Monoporeia affinis
NT
Krepsdyr
B2a(i)
NT

Artsinformasjon

1

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 500 km²

Ja

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten har en disjunkt utbredelse med noen få funnsteder på Sørøstlandet og på Jæren. En kjenner ikke til noen tilbakegang av arten. Men utbredelse og bestand bør undersøkes nærmere. Lite forekomstareal, få lokaliteter og sannsynlig fragmentering gir status NT

Hovedhabitat

  • Ferskvannssystemer

Referanser

  • Vøllestad, L.A. 1983. Nye funn av istidsimmigrantene Pontoporeia affinis, Pallasea quadrispinosa og Mysis relicta i Norge. Fauna. 36: 129-131