Søk Rødliste Med rammer

ENMonodon monoceros

narhval narkval coarvebuovja

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Monodon monoceros
EN
Pattedyr (Norge)
D1
DD

Artsinformasjon

Helt ukjent

1 - 5 %

Helt ukjent

Bern II

Bonn II

CITES II

C, D og E-kriterier

50 - 250 reproduserende individ

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Svært fåtallig i norske farvann, uten god dokumentasjon av bestandsstørrelse og trend. Blir jevnlig observert i nordøstlige deler av Svalbard ( Lydersen et al. 2007). Antas likevel å forekomme og reprodusere regelmessig i norske høyarktiske områder. Bestandsavgrensninger er uklare, og den er sterkt redusert ved Vest-Grønland.

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer

Naturtyper

 • Marint  > Vannmassetyper
  • Arktisk vann
 • Marint  > Marine økoregioner
  • Barentshavet
  • Norskehavet

Påvirkningsfaktorer

 • Klimatiske endringer  > Regionale
  • Temperaturendring
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Lydersen, C., Martin A. R., Gertz, I., & Kovacs, K. M. 2007. Satellite tracking and diving behaviour of subadult narwhals (Monodon monoceros) in Svalbard, Norway Polar Biology 30: 437-442
 • North Atlantic Marine Mammal Commission. 2006. Scientific Committee. Report of the thirteenth meeting.