Søk Rødliste Med rammer

ENMonochroa sepicolella

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Monochroa sepicolella
EN
Sommerfugler
B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii)
VU

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 100 km²

< 500 km²

≤ 5

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten lever på syre, sannsynligvis småsyre. Biotopen er tørre og solrike steder. I Norge bare funnet én gang, i Porsgrunn 2001. Lokaliteten i Porsgrunn er en blomsterrik tørreng. Det behøves mer innsamling av småsommerfugler i nedre Telemark for å dokumentere forekomster og biotopkrav til de mange sjeldne artene som finnes i området. Hvor truet akkurat denne arten er, er vanskelig å vurdere. Uansett foregår det en sterk utbygging av boliger og næringslokaler i dette pressområdet. Vi setter mørketallet til 5. Arten kommer inn på rødlista og får kategorien EN (truet).

Hovedhabitat

 • Berg, ur og andre grunnjordsystemer
 • Kulturmark

Naturtyper

 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet
  • veldrenert  
 • Kulturmark  > Kulturmarkseng
  • engflate
  • engkant
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Elsner, G., Huemer, P. & Tokár, Z. 1999. Die Palpenmotten (Lepidoptera, Gelechiidae) Mitteleuropas.
 • Lepidopteradatabasen