Søk Rødliste Med rammer

ENMonochroa elongella

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Monochroa elongella
EN
Sommerfugler
B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii)
EN

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

Ja

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten lever på gåsemure. Biotopen er strandenger ved kysten. Arten er kun kjent fra fire lokaliteter i Norge: I Mandal, Kristiansand,  Arendal, og  Rygge i Østfold. Biotopen er utsatt for tråkk og slitasje, men også for at det gjøres inngrep for å tilrettelegge for ferie- og fritidsaktiviteter langs kysten. Lokaliteten i Rygge, som er den eneste hvor arten har vært dokumentert flere ganger, er i ferd med å bli ødelagt til fordel for en båtslipp og parkeringsplass. Dette er i samsvar med en gammel reguleringsplan. Mørketallet settes til 15. Arten  rødlistes i kategorien EN (truet).

Hovedhabitat

 • Fjæresonesystemer

Naturtyper

 • Fjæresonesystemer  > Mellomfast eller løs bunn
  • Strandeng og strandsump
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
  • Sanddynemark
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Bland, K.P., Corley, M.F.V., Emmet, A.M., Heckford, R.J., Huemer, P., Langmaid, J.R., Palmer, S.M., Parsons, M.S., Pitkin, L.M., Rutten, T., Sattler, K., Simpson, A.N.B., & Sterling, P.H. 2002. Gelechiidae. Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland. 4 (2)
 • Elsner, G., Huemer, P. & Tokár, Z. 1999. Die Palpenmotten (Lepidoptera, Gelechiidae) Mitteleuropas.
 • Lepidopteradatabasen