Søk Rødliste Med rammer

ENMolva dypterygia

blålange

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Molva dypterygia
EN
Fisk
A1d
VU

Artsinformasjon

15

5 - 25 %

5 - 25 %

10 - 50 %

A-kriterie

70 - 90 %

Reell eller potensiell utnytting av arten (d)

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Antatt
Antatt
Antatt
Kjent
Antatt
Antatt
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Blålange som gyter her i den nordlige delen av artens utbredelsesområde har gått sterkt tilbake. Det direkte fisket har derfor opphørt, og blålanga er nå en bifangstart i langefisket.

Blålange fiskes nå kun som bifangst og fangstene ligger på er lavt nivå. Generasjonslengden er regnet til å være 15 år, tre generasjoner fører oss tilbake til 1965. I 1965 ble det rapportert at det ble fisket 2 789 tonn blålange, siden 2003 har den norske fangsten lagt på mellom 300 og 400 tonn, noe som utgjør en nedgang på over 85 %, men som sammen med fangstrater de siste årene kan tyde på at nedgangen har stoppet. Dette er en art som er nedfisket over hele nordøst atlanteren.

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer

Naturtyper

 • Marint  > Vannmassetyper
  • Norskehavsdypvann
  • Atlantisk vann
  • Kystvann
 • Marint  > Marine økoregioner
  • Barentshavet
  • Norskehavet
  • Nordsjøen
  • Skagerrak
 • Marint  > Fjord
  • lite ferskvannspåvirket
 • Marint
  • Korallrev
 • Marine systemer
  • Korallrev-bunn
  • Korallskogbunn
 • Marine systemer  > Løs bunn  > eufotisk bunn
  • saltvannbunn uten etablert vegetasjon
 • Marine systemer  > Løs bunn  > afotisk bunn
  • kontinuerlig oksygentilgang
 • Marine systemer  > Mellomfast  bunn  > eufotisk bunn
  • hard mellomfast bunn i salt vann
  • eufotisk bløt mellomfast bunn i salt vann
  • skjellsandbunn
 • Marine systemer  > Mellomfast  bunn
  • afotisk bunn
 • Marine systemer  > Fast bunn  > eufotisk bunn
  • tareskogbunn
 • Marine systemer  > Fast bunn  > eufotisk bunn  > annen fast eufotisk bunn
  • normal svak energi fastbunn
  • normal sterk energi fastbunn
  • saltvannsbergvegger og grotter
 • Marine systemer  > Fast bunn  > afotisk bunn
  • saltvannsbergvegger og grotter
  • normal hardbunn
 • Marint  > frie vannmasser  > afotisk sone  > afotisk vann
  • mesopelagisk (200-1000 m)

Påvirkningsfaktorer

 • Høsting
  • Regulert jakt, fangst eller fiske
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang
  • Uregulert jakt, fangst eller fiske
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Menneskelig forstyrrelse
  • Rekreasjon/turisme
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Tilfeldig mortalitet  > Bifangst  > Fiskerelatert
  • Kroking
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Garnfangst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Tråling
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Bergstad OA, Hareide NR 1996. Ling, blue ling and tusk of the North-East Atlantic Fisken og havet 15: 126 pp.
 • Helle, Kristin: Havforskningsinstituttet
 • ICES 2009. Report of the Working Group on the Biology and Assessment of Deep Sea Fisheries Resources (WGDEEP), 9-16 March 2009, Copenhagen, Denmark. ICES CM 2009/ACOM:14 511 pp
 • Magnusson JV, Bergstad OA, Hareide NR, Magnussen J, Reinert J 1997. Ling, blue ling and tusk of the Northeast Atlantic. Nordic Council of Ministers, TemaNord 1997:535 64 pp.
 • Pethon, P. 2005. Aschehougs store fiskebok. H. Aschehoug & Co.