Søk Rødliste Med rammer

DDMetopa propinqua

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Metopa propinqua
DD
Krepsdyr
NE

Artsinformasjon

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

En nordlig art med vid utbredelse i Arktis. I Norge er den bare kjent fra to funn i Trondheimsfjorden, men arten kan være oversett i nyere tid.

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer

Referanser

  • Just J. 1980. Amphipoda of the Thule area. Meddelelser Grønland Bioscience. 2: 1-63
  • Vader, Wim