Søk Rødliste Med rammer

DDMetavermilia arctica

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Metavermilia arctica
DD
Leddormer
NE

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er nylig beskrevet, og er lite kjent. Det er gjort bare ett funn langs norskekysten (Sørvær). Det opprinnelige russiske materialet oppgir arten fra Norskehavet ved Færøyene, Grønland og Barentshavet. Arten har sannsynligvis en vid utbredelse. Kunnskap om habitat, forekomst og utbredelse er ukjent.

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer

Referanser

  • Kuprianova, EK. & Jirkov, IA. 1997. Serpulidae (Annelida, Polychaeta) of the Arctic Ocean. Sarsia. 82: 203-236
  • Moen, TL. 1998. Nordiske serpulide polychaeter; deres systematikk, faunistikk og biogeografi. Hovedfagsoppgave. NTNU. 89 pp