Søk Rødliste Med rammer

DDMesoplodon bidens

nordspisshval nordspisskval

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Mesoplodon bidens
DD
Pattedyr (Norge)
DD

Artsinformasjon

Datamangel (DD)

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

Bern II

CITES II

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Naturlig fåtallig, men forekommer i norske farvann og reproduserer sannsynligvis også i norske farvann. Ingen bestandsestimater. Dersom denne er en rødlisteart er det sannsynlig at kriteriet vil være en av D.1 klassifiseringene. Arten er utsatt for midldels og lave frekvenser av sonar.

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer

Naturtyper

 • Marint  > Marine økoregioner
  • Norskehavet

Påvirkningsfaktorer

 • Menneskelig forstyrrelse
  • Støy og ferdsel (forstyrrelser i hekketid mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Bjørge, Arne
 • Øien, Nils