Søk Rødliste Med rammer

DDMenigratopsis svennilssoni

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Menigratopsis svennilssoni
DD
Krepsdyr
NE

Artsinformasjon

1 - 5 %

1 - 5 %

Helt ukjent

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er funnet et par steder i Rogaland og Troms. Arten blir lett oversett og kan forventes å være mer vanlig enn funn tilsier.

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer

Referanser

  • Vader W. 1986. Menigratopsis svennilssoni found in northern Norway. Fauna norvegica. Ser A, 7: 47