Søk Rødliste Med rammer

NTMacrolepiota puellaris

frøkenparasollsopp

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Macrolepiota puellaris
NT
Sopp
D1
NT

Artsinformasjon

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

1000 - 2000 reproduserende individ

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Nedbryter på strø, kystlandskap, rik barskog (og park). 5 kjente lokaliteter i Norge. Mørketallsfaktor settes til 15. Det virkelige antallet i landet antas dermed ikke å overstige 75, noe som antas å tilsvare ca. 1500 individer. Rødlistes etter D1 på grunnlag av svært liten populasjon, med totalbestand <2000 ind. Det er vanskelig å bedømme eventuell reduksjon.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark
 • Konstruert fastmark

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Oppdyrking
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm