Søk Rødliste Med rammer

VUMacrolepiota excoriata

åkerparasollsopp

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Macrolepiota excoriata
VU
Sopp
C2a(i)
LC

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Vokser i sandynelandskap, strandenger og også kulturpåvirkete steder. 12 kjente lokaliteter i Norge. Mørketallsfaktor settes til 25. Det virkelige antallet i landet antas dermed ikke å overstige 300, noe som antas å tilsvare ca. 6000 individer. Rødlistes etter C2a(i) på grunnlag av totalbestand <10 000 ind., antatt pågående reduksjon i habitat og bestand, og små delpopulasjoner.

Hovedhabitat

 • Fjæresonesystemer
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
 • Konstruert fastmark

Påvirkningsfaktorer

 • Menneskelig forstyrrelse
  • Rekreasjon/turisme
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Oppdyrking
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)